Home / Havacılık / Uçak Teknisyeni Lisansları

Uçak Teknisyeni Lisansları

Hava aracı bakım lisansları aşağıdaki kategorileri içermektedir:
a) Kategori A
b) Kategori B1
c) Kategori B2
ç) Kategori B3
d) Kategori C
Kategori A ve B1; uçak, helikopter, türbinli ve pistonlu motorların kombinasyonlarına göre aşağıdaki
şekilde alt kategorilere ayrılmaktadır:
a) A1 ve B1.1 Türbinli Uçaklar
b) A2 ve B1.2 Pistonlu Uçaklar
c) A3 ve B1.3 Türbinli Helikopterler
ç) A4 ve B1.4 Pistonlu Helikopterler
Kategori B3 maksimum kalkış ağırlığı 2.000 kg veya daha aşağı olan piston motorlu basınçlandırılmamış
uçaklar için geçerlidir

A Lisansı Görevleri ve İşlevleri

SHY-66 Kategori A hava aracı bakım lisansı, sahibine yetkilendirme belgesinde belirtilen
sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, sahibinin bizzat yaptığı plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme
işlemleri sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme
belgesini tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği işler kapsamında sınırlandırılacaktır.

B1 Lisansı Görevleri ve İşlevleri

SHY-66 Kategori B1 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım
çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B1 destek personeli olarak;
a) Hava aracının yapısı, güç ünitesi, mekanik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım faaliyetleri yapma,
b) Arıza tespiti ve arıza giderme işlemleri hariç, faal olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla sadece basit
testler gerektiren aviyonik sistemler üzerinde çalışma,
yetkisi verir.
SHY-66 Kategori B1 lisansı, sahibine doğrudan ilgili A alt kategorisinin imtiyazlarını kullanma yetkisini
de verir.

B2 Lisansı Görevleri ve İşlevleri

SHY-66 Kategori B2 hava aracı bakım lisansı, sahibine aşağıda belirtilen konularda bakım
çıkış sertifikası düzenleyebilme ve B2 destek personeli olarak;
a) Aviyonik ve elektrik sistemleri üzerinde bakım yapma,
b) Güç sistemleri ve mekanik sistemler üzerinde, faal olup olmadıklarının tespit edilmesi amacıyla sadece basit
testler gerektiren elektrik ve aviyonik işlemleri yapma,
yetkisi verir.
SHY-66 Kategori B2 lisansı, sahibine SHY-145 Yönetmeliği kapsamında düzenlenmiş yetkilendirme
belgesinde belirtilen sınırlamalar dâhilinde kalmak kaydıyla, plânlı küçük hat bakım ve basit arıza giderme işlemleri
sonrasında bakım çıkış sertifikası düzenleyebilme yetkisi verir. Lisans sahibinin yetkileri, yetkilendirme belgesini
tanzim eden bakım kuruluşunda gerçekleştirdiği işler ve B2 lisansında bulunan hava aracı tipleri kapsamında
sınırlandırılmalıdır.
Kategori B2 lisansı hiçbir A alt kategorisini içermez

Lisans Alma ve Tip Yetkisi İçin Gerekli Şartlar

Hava aracı bakım lisansı almak veya mevcut lisansına bir kategori/alt kategori ilave
edilmesi için başvuruda bulunan kişi, bu Yönetmelik hükümlerine uygun ve Genel Müdürlük tarafından belirlenen
uygun modüllerdeki bilgi seviyesinin yeterli olduğunu sınav yoluyla gösterir. Söz konusu sınavlar, SHY-147
gereğince onaylanmış bir eğitim kuruluşu veya Genel Müdürlük tarafından icra edilir.
Hava aracı bakım lisansı almak veya mevcut lisansına bir kategori/alt kategori ilave edilmesi için
başvuruda bulunan kişinin, başvurudan önceki 10 yıl içerisinde, eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla tamamlamış
olması gerekir. Bunun haricinde üçüncü fıkra doğrultusunda sınav kredilendirilmesi yapılabilir.
Başvuru sahibi, Genel Müdürlük tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aşağıdaki durumlarda temel
bilgi gereklilikleri için tam veya kısmi sınav kredilendirilmesi talebinde bulunabilir:
a) İkinci fıkrada tanımlanmakta olan gerekliliği karşılamayan temel bilgi sınavları için.
b) Genel Müdürlük tarafından belirlenen temel teorik bilgi gerekliliklerine eşdeğer olduğu tespit edilen diğer
teknik nitelikler için.
Genel Müdürlük tarafından düzenlenen kredilendirme formu, düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle
geçerlidir. Başvuru sahibi, geçerlilik süresinin sonunda yeni kredilendirme için başvuruda bulunabilir.

Temel deneyim gereklilik Süreleri

) Hava aracı bakım lisansına başvuran kişilerin, aşağıdaki deneyim şartlarını sağlamaları
gerekir:
a) Kategori A, B1.2 ve B1.4 alt kategorileri ile Kategori B3 için başvuru sahibinin;
1) İlgili teknik eğitime sahip olmaması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 3 yıllık pratik bakım deneyimine
sahip olması veya,
2) İşletilen hava aracı üzerinde 2 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması ve Genel Müdürlük tarafından
uygunluğu kabul edilen eğitimin teknik bir işte kalifiye personel olarak tamamlanmış olması veya,
3) İşletilen hava aracı üzerinde 1 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması ve SHY-147/Part-147 gereğince
onaylanmış bir temel eğitim kursunu tamamlamış olması
gerekir.
b) Kategori B2, B1.1 ve B1.3 alt kategorileri için başvuru sahibinin;
1) İlgili teknik eğitime sahip olmaması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 5 yıllık pratik bakım deneyimine
sahip olması veya,
2) Genel Müdürlük tarafından uygunluğu kabul edilen eğitimin teknik bir işte kalifiye personel olarak
tamamlanmış olması halinde, işletilen hava aracı üzerinde 3 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması veya,
3) SHY-147/Part-147 gereğince onaylanmış bir temel eğitim kursunu tamamlamış olması halinde, işletilen
hava aracı üzerinde 2 yıllık pratik bakım deneyimine sahip olması
gerekir.
c) Kategori C için, büyük hava araçları ile ilgili olarak, başvuru sahibinin;
1) Büyük hava araçları üzerinde Kategori B1.1, B1.3 veya B2 yetkilerini kullanarak veya SHY 145 gereğince
üs bakımda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 3 yıllık deneyime,
2) Büyük hava araçları üzerinde Kategori B1.2 veya B1.4 yetkilerini kullanarak veya SHY 145 gereğince üs
bakımda destek personeli olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 5 yıllık deneyime
sahip olması gereklidir.
ç) Kategori C için, büyük hava araçları haricindeki hava araçları ile ilgili olarak, başvuru sahibinin; bu tür hava
araçları üzerinde Kategori B1 veya B2 yetkilerini kullanarak veya SHY-145 gereğince üs bakımda destek personeli
olarak veya her ikisinin kombinasyonu olarak 3 yıllık deneyime sahip olması gereklidir.
d) Akademik yolla elde edilecek Kategori C hakkı için, bir üniversiteden veya Genel Müdürlük tarafından
kabul edilen herhangi bir diğer yükseköğrenim kuruluşundan, teknik bir alanda akademik derecesi olan başvuru
sahibinin 6 ay boyunca üs bakım görevlerinin gözlemlenmesi dâhil olmak üzere bir sivil hava aracı bakım ortamında
hava aracı bakımı ile doğrudan ilişkili belirli görevlerde çalışılarak elde edilen 3 yıllık deneyime sahip olması gerekir.
(2) Hava aracı bakım lisansının kapsamının genişletilmesine yönelik başvuruda bulunan kişinin, başvurulan ilave lisans kategorisi veya alt kategorisi için Genel Müdürlük tarafından belirlenen asgari sivil hava aracı bakım
deneyimi gerekliliğini sağlaması gerekir.
(3) Söz konusu deneyimin pratik olması ve hava aracı üzerinde gerçekleştirilen bakım görevlerinin
uygulamalarını içermesi gerekir.
(4) Hava aracı bakım lisansı ilk kez düzenlenirken, gerekli deneyimin en az 1 yılı, talep edilen kategori/alt
kategori için uygun hava aracı üzerinde ve güncel olmak zorundadır. Mevcut hava aracı bakım lisansına kategori/alt
kategori ilavesi talep edildiğinde, gerekli görülen ilave güncel bakım deneyimi 3 aydan az olamaz. Gerekli görülen
deneyim, sahip olunan ve başvurulan lisans kategorisi/alt kategorisi arasındaki farka bağlıdır. Söz konusu ilave
deneyim, talep edilen yeni lisans kategorisine/alt kategorisine özgü olmalıdır.
(5) Birinci fıkraya bakılmaksızın, sivil hava aracı bakım ortamı dışında kazanılan hava aracı bakım deneyimi,
Genel Müdürlük tarafından SHY-66 doğrultusunda belirlenen gerekliliklere uygun ise kabul edilir veya sivil uçak
bakımı konusunda gerekli tecrübenin varlığından emin olmak için ilave deneyim istenebilir. Bununla ilgili
gereklilikler talimatlar ile düzenlenir.
(6) Hava aracı bakım lisansı almak veya hava aracı bakım lisansına kategori/alt kategori ilave edilmesi için
gerekli olan deneyimin, başvuru tarihinden önceki 10 yıl içerisinde kazanılmış olması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir